Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden.

 

 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. Vintage for kids is gevestigd Langen Akker 37 Berg en Terblijt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65049233, BTW nummer: NL001819493B79
   Vintage for kids is te bereiken via het e-mailadres info@vintagforkids.nl. Meer informatie over Vintage for kids en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.vintageforkids.nl.

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in de Benelux en 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van vintageforkids.nl.
  2. Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op vintageforkids.nl bevinden.
  3. Kleding: nieuwe en tweedehands kinderkleding en aanverwante producten en nader wordt omschreven in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Deze Kleding wordt via de Webshop aan Afnemers aangeboden en indien door hen gekocht aan hen geleverd.
  4. Mijn Account: gepersonaliseerd onderdeel van de website onder de noemer Mijn Bestellingen kan afnemer zien welke producten tegen welke prijs zijn aangekocht.
  5. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Vintage for kids kleding van aanbieders inneemt dan wel aan haar afnemers levert.
  6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  7. Webshop: de door vintageforkids.nl via haarwebsite geëxploiteerde webshop.
  8. Website: de website vintageforkids.nl, waaronder mede verstaan Mijn Accounts.
  9. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen vintageforkids.nl en afnemer die kleding via de webshop afneemt. 
  10. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Vintage for kids voor de uitvoering tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
  11. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  12. Vintage for kids heeft het recht haar voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De afnemer dient om deze reden regelmatig de voorwaarden te raadplegen.
  13. Vintage for kids is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van aanbieder en gebruiker.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
  1. Alle op de website door Vintage for kids geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de website vermeld. Een aanbieding vervalt indien de kleding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. De website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kleding. Vintage for kids kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Vintage for kids is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  3. De overeenkomst tussen Vintage for kids en aanbieder komt pas tot stand zodra de kleding door Vintage for kids is ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per e-mail aan aanbieder is bevestigd. De overeenkomst tussen Vintage for kids en afnemer komt pas tot stand wanneer de bestelling daarvan via de webshop door Vintage for kids uitdrukkelijk per e-mail is bevestigd.
  4. De overeenkomst kan in de Nederlands, Duitse, Franse en Engelse taal worden gesloten.

 1. Specifieke bepalingen met betrekking tot koop van de Kleding
  1. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan afnemer contact opnemen met Vintage for kids via vinty@denederlandse.com.
  2. De door Vintage for kids aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
  3. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Vintage for kids te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Vintage for kids trachten deze klacht naar tevredenheid van afnemer op te lossen.
  4. Bij aankoop van kleding via de webshop van Vintage for kids, heeft afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).
  5. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. Afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan Vintage for kids retourneren, conform de door Vintage for kids verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door afnemer betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) zal Vintage for kids zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

 

 1. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten
  1. Als plaats van levering geldt het adres (uitsluitend in de Benelux) dat afnemer aan Vintage for kids via de webshop kenbaar heeft gemaakt. Aanbieder en eventueel afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen, dienen Vintage for kids op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang Vintage for kids geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt afnemer dan wel aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Vintage for kids bekende (e-mail) adres.
  2. Vintage for kids zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling via de webshop ter verzending aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door Vintage for kids aan afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Vintage for kids het door afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
  3. Afnemer is verplicht de door Vintage for kids geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Vintage for kids gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
  4. Vintage for kids behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan afnemer te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
  5. Het risico van vermissing of beschadiging van de kleding berust bij aanbieder tot het moment van ontvangst door afnemer.
  6. De bestelling wordt verzonden door De Nederlandse, de eigenaar van Vintage for kids. Indien afnemer een bestelling plaatst van meer dan € 99, =, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.

 

 1. Prijs, betaling en incassokosten
  1. De prijzen die door een specialistisch team van Vintage for kids aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
  2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.6).
  3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt Vintage for kids deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten middels een e-mail aan afnemer.
  4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op de volgende wijzen:
   1. Directe betaling na de bestelling via Ideal of ander online betaalsysteem;
   2. Betaling door middel van verrekening met de inkomsten die aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding.
  5. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Vintage for kids in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Vintage for kids gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
  2. De door aanbieder in consignatie aan Vintage for kids geleverde kleding die door Vintage for kids aan afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet door aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van aanbieder veilig te stellen.
  3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient afnemer Vintage for kids daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Vintage for kids is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Vintage for kids. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
  2. Vintage for kids is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. Vintage for kids is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Vintage for kids draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 

 1. Overmacht
  1. Vintage for kids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Vintage for kids gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Vintage for kids, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Vintage for kids, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Vintage for kids heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vintage for kids haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Vintage for kids kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1. Intellectuele Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de website, de content en al het door Vintage for kids aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal, inclusief de VintyKids tas, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij Vintage for kids, tenzij anders is aangegeven.

 

 1. Privacy en Cookiebeleid, Nieuwsbrief
  1. Vintage for kidszal de website en de diensten die zij via de website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van aanbieders en afnemers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid  van Vintage for kids. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. Aanbieder en afnemer verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.
  2. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, met uitzondering van de tot het concern waartoe Vintage for kids behoort, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de kleding aflevert).
  3. De aanbieder en afnemer ontvangen de nieuwsbrief van Vintage for kids indien zij zich daartoe hebben ingeschreven tijdens de aanmeldingsprocedure op de website. Afmelding van ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de nieuwsbrief.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Vintage for kids is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze niewsbrief en ontvang de allernieuwste acties!

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Sale

Bekijk hier al onze Sale artiekelen

© 2018 - 2024 Vintageforkids | sitemap | rss